تخم مرغ کاملاً طبیعی
برای تهیه تخم مرغ های طبیعی در شرکت بالیکا از هیچ گونه مواد شیمیایی استفاده نمی شود.


اطلاعات بیشتر در رابطه با تخم مرغ های طبیعی

تخم مرغ کاملاً طبیعی
برای تهیه تخم مرغ های طبیعی در شرکت بالیکا از هیچ گونه مواد شیمیایی استفاده نمی شود.


اطلاعات بیشتر در رابطه با تخم مرغ های طبیعی

کارخانه تولید تخم مرغ های طبیعی بالیکا در منطقه احمد محمودی لارستان افتتاح شده است. در این کارخانه، تخم مرغ های کاملاً طبیعی با روش تمام اتوماتیک تولید می شود.